Java un XML: Kursa apraksts

Vispārīgi dati par kursu

 • Kursa nosaukums: Java un XML
 • Kursa oficiālā mājaslapa: http://www.webkursi.lv/lujava04/
 • Pasniedzēji: Kalvis Apsītis un Daiga Balode
 • E-pasti: Lietotājs kalvis.apsitis no domēna navigator.lv, Lietotājs daiga.balode no domēna hipo.lv. Lietotājvārdu no domēnvārda atdala ar simbolu @.
 • Kredītpunkti: 4
 • Laiks un vieta: 2004. rudens semestris - LU MII, otrdienās 9:00-12:15

Motivācija

Kurss pasniedzams 2004.g. rudenī kā B daļas priekšmets. Kurss paredzēts, lai apgūtu priekšzināšanas daudzslāņu aplikāciju veidošanai, izmantojot Javas tehnoloģijas. Kurss sākas ar dažām pamattehnoloģijām - J2SE jeb standartjava, Servleti un JSP kā arī XML. Kursa noslēgumā iepazīstamies ar "Korporatīvo aplikāciju Javu" (Enterprise Java). Visas šīs zināšanas izmanto pasaulē pazīstamo IT kompāniju - Oracle, IBM, Macromedia, BEA, Apache, u.c. - informācijas sistēmu risinājumos. Tam ir praktisks pieprasījums Latvijas un pasaules IT industrijā, turklāt t.s. korporatīvo aplikāciju uzbūves un darbības pamatprincipus vēlams zināt ikvienam IT-izglītotam cilvēkam.

Kurss "Java un XML" ir arī akadēmiski nozīmīgs - kā daudzu studentiem jau agrāk pazīstamu tēmu kopsalikums jaunā kvalitātē. Lielo aplikāciju veidotājam ir jāizprot sadarbībā tīklu komunikācija, datubāzu vadības sistēmas, programmēšanas valodas, objektorientētā modelēšana, programmatūras izstrādes metodoloģijas un testēšana, Webisko lietotāja saskarņu (Web interfaces) īpatnības, saprātīga aplikāciju arhitektūra un veiktspēja lielas slodzes apstākļos.

Ņemot vērā studentu atšķirīgās intereses, centīsimies kursu veidot iespējami elastīgu tā, lai tas būtu noderīgs dažādiem cilvēkiem - t.sk. tādiem, kuri ikdienā strādā ar lielām Javas aplikācijām, un arī tādiem, kuri vēlas apgūt valodas Java pamatus.

Priekšnoteikumi

 • Vidēji labs dators praktisko darbu veikšanai - (ap 500M brīvas vietas uz diska, 256M RAM, 1GHz procesors, CD-ROM lasītājs). Kursā izplatāmie rīki parasti orientēti uz Windows 2000 vai Windows XP platformām, parasti der arī citām Windows platformām. Ir iespējams strādāt arī uz Linux vai Unix, tikai atbilstošās Javas un vides rīku instalācijas tad ir jāmeklē pašiem.
 • Nepieciešama griba un laiks veikt praktiskos darbus (t.i. konfigurēt vidi un programmēt)
 • Kursa dalībniekam būtu labi jāzin kāda augsta līmeņa programmēšanas valoda un objektorientācijas pamati, jāprot rakstīt pieprasījumi datubāzei, un jābūt priekšstatam par Webā plaši lietotajām tehnoloģijām - marķēšanas valodām un TCP/IP vai HTTP protokolu. Pieņemam, ka tipisks students pirms šī kursa ir mācījies, "C++ un objektorientētā programmēšana" vai kādu līdzīgu kursu, ir strādājis ar relāciju datubāzi un SQL pieprasījumiem, saprot tīkla komunikāciju klienta-servera gadījumā un prot izveidot vienkāršu HTML dokumentu.

Kurss "Java un XML" un Sun'a Javas sertifikācija

Kursa "Java un XML" mācību programma aptuveni atspoguļo tās tēmas, kuras ir nepieciešamas, lai varētu nokārtot Sun'a sertifikācijas pārbaudījumus. Ir sekojoši sertifikāti:

Bez tam mūsu kursā detalizēti aplūkots XML, XML Schema, XSLT. Pārskata veidā arī HTML, JavaScript, SVG, FO, Web servisi, un dažas citas iespējas Web klienta puses programmēšanā, jo bez šīm zināšanām ir grūti pilnībā saprast Javiskas Web aplikācijas uzbūvi.

Atzīmju svari

 • 4 praktiskie darbi - 4*15% = 60%. Tos iesūta un pēc tam ieskaita klātienē 2 cilvēku komandas (var strādāt arī individuāli)
 • 4 izvēļu testi (tēmas: standartjava, Servleti un JSP, XML/XSLT/XPath, EJB/Web_Services) - vidēji 30 jautājumi = 1h vienam testam) - 4*5% = 20%
 • 1 rakstisks eksāmens kursa beigās (tēmu saraksts tiks publicēts vēlāk) - 20%

Teorijas sadalījuma bilde

Lieltēma Metodoloģija Testēšanas metodika Paterni Prog.valodu teorija Sistēmu paveids
(1) Elementārjava UML klašu diagrammas, Test-driven development, Defensive programming JUnit Factory, Observer, 3 Wrappers, Composite, Singleton Rep.invarianti, kolekcijas CUI, GUI aplikācijas
(2) Webjava Stereotipu diagrammas HttpUnit, Canoo MVC Frameworks Web aplikācijas
(3) XML/XSLT Traceability of requirements Usability testing Divpakāpju transformācijas Funkcionālā programmēšana, datu un prezentācijas atdalīšana Web klienti, bezvadu ierīces
(4) EJB Sequence diagrammas (swimlines), XDoclet Cactus, Performance tests Datu piekļuves, fasādes paterni Transakciju servisi Enterprise aplikācijas, aplikāciju serveri

Daži jautājumi

Vai kursā var saņemt paaugstinātu atzīmi (t.sk. "10" - izcili)?
Studenti, kuri vēlas saņemt paaugstinātu atzīmi, var iesniegt mazos mājasdarbus par šo kursu - pēc katras lekciju tēmas ir viens mazais mājasdarbs, kura svars ir 1% (viens procentpunkts). Šo vērtējumu pieskaita citiem vērtējumiem. Līdz ar to, savākto procentpunktu skaits var pārsniegt 100%, un noapaļojot uz leju, var iegūt atzīmi "10". [Papildu kredītu 5% apmērā piedāvā arī tiem, kuri iesniedz pārdomātus un argumentētus priekšlikumus rakstiskā formā par to, kā uzlabot piedāvāto praktisko darbu projektējumus, ja izrādītos, ka šiem projektējumiem ir būtiskas nepilnības, kas apgrūtina praktisko darbu sekmīgu izpildi. Praktisko darbu formulējumi normālos apstākļos mainīti netiks, bet ļoti veicināma studentu atsaucība, norādot uz nepilnībām esošajā dizainā. Šos piecus papildpunktus varēs saņemt par katru problēmu pirmais iesniedzējs.]
Ko darīt tiem, kuriem jau ir plašas priekšzināšanas kursā aplūkotajos jautājumos un nav vēlēšanās pildīt vienkāršus uzdevumus, bet kuri kaut kādu apstākļu dēļ tomēr vēlas saņemt atzīmi par šo kursu?
Var individuāli vai 2 cilvēku grupās vienoties ar pasniedzēju par kāda Javas patstāvīgā darba izstrādi ar pilnu softa procesa ciklu - saskaņot un iesniegt kursa pasniedzējiem prasības, projektējumu, implementāciju un testēšanu. Patstāvīgā darba prasībām jābūt saskaņotām ar pasniedzēju līdz 30.septembrim - atbilstoši vienojamies par termiņiem projektējuma un pilnas aplikācijas iesniegšanai.
Ko darīs ar tiem, kuri neiekļausies semestra robežās?
Individuāli jāvienojas pirms semestra beigām ar pasniedzēju par kursa aktivitāšu vēlāku pabeigšanu. Ja semestra laikā ir paveikts pārāk maz, pasniedzējs var piedāvāt kursu klausīties atkārtoti - pēc gada.

Lapa mainīta 2005-01-15 03:35:58